Niemcy - Przewodniknazwa Państwa: Niemcy
kontynent: Europa
stolica: Berlin
powierzchnia: 357 021 km²
ludność:  82 797 408 
język: Niemiecki
waluta: Euro
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Całkowicie został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski.
zasilanie: 220 V

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Niemcy leżą w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim i Północntym. Granicza z takimi państwami jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Polska i Szwajcaria. Północną część Nimiec zajmuje Nizina Nieniecka - stanowiąca fragment Niziny Środkowoeuropejskiej. W skład najbardziej wysuniętej na południe części Niemiec wchodza Alpy Bawarskie. W nich to wyróżnia się pasma: Alpy Algawskie, Bawarskie i Salzburskie. Tu znajduje sie najwyższy szczyt Niemiec - Zugspitze o wysokości 2963 m. Na północ od linii Alp rozciąga się aż do Dunaju obszar wyżynny. Między tą strefą a Niziną Niemiecką występują stare masywy górskie i rozległe obniżenia zwane Średniogórzem Niemieckim (m.in. Rudawy, Reńskie Góry Łupkowe, Vogelsberg, Rhon, Las Turyński). Wybrzeże Morza Bałtyckiego jest piaszczyste, zaś Morza Północnego - bagniste.


KLIMAT

W północno - zachodnich Niemczech silne są wpływy oceaniczne, ale w kierunku wschodnim klima nabiera cech kontynentalnych.


Średnie temperatury Niemiec (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-3°-3°13°22°24°23°15°10°-1°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
484038405065706550504845
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Niemcy 92%, Turcy 2%, Jugosławianie 1%, Włosi 1%.
Grupy wyznaniowe: protestanci 35%, katolicy 34%, muzułmanie 2%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia,Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pobyt bez wymaganego zezwolenia (wizy) ponad 90 dni może skutkować wydaleniem z terytorium Niemiec oraz wydaniem decyzji o zakazie wjazdu do wszystkich państw Unii Europejskiej.


PASZPORT

Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Uzyskanie zgody na przedłużenie pobytu turystycznego lub odwiedzin powyżej 90 dni nie jest praktycznie możliwe w miejscowym urzędzie ds. cudzoziemców. Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji ściśle określonych przez niemieckie przepisy, np. zawarcie związku małżeńskiego. W przypadku potrzeby dłuższego pobytu należy przed wyjazdem wystąpić z wnioskiem o wizę do właściwego przedstawicielstwa konsularnego RFN w Polsce. Dla uniknięcia podejrzeń o nielegalny pobyt powyżej 90 dni zalecasię przy każdym wjeździe na terytorium RFN uzyskanie od funkcjonariusza straży granicznej pieczątki z datą wjazdu. W razie kontroli dokumentów przez policję niemiecką lub przedstawicieli niemieckiej straży granicznej brak takiego stempla jest zwykle interpretowany na niekorzyść obywatela polskiego.


BILET POWROTNY I ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Nie ma obowiązku okazywania przy wjeździe biletu powrotnego lub określonej kwoty pieniędzy, niemniej jednak niemiecka straż graniczna może nie wpuścić osoby, która nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży i utrzymania.


MELDUNEK

Obcokrajowiec przybywający do RFN podlega obowiązkowi meldunkowemu, najpóźniej w ciągu 48 godzin po przyjeździe,w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu. Zameldowanie w hotelu, schronisku, kempingu itp. dokonywane jest z urzędu.


PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE

Prawo niemieckie nakłada na cudzoziemca obowiązek posiadania międzynarodowego prawa jazdy albo prawa jazdy wystawionego przez władze kraju, skąd pochodzi. Polskim prawem jazdy wolno posługiwać się w Niemczech w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pobytu. Osoby, które uzyskały prawo do pobytu dłuższego niż sześć miesięcy, powinny uzyskać niemieckie prawo jazdy. Obecnie możliwe jest to w drodze wymiany polskiego prawa jazdy na niemieckie, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie zostanie złożony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od uzyskania prawa pobytu w RFN. Szczegółowych informacji o trybie wymiany udzielają właściwe urzędy administracji terenowej w Polsce i polskie urzędy konsularne w Niemczech. Zaleca się dokonanie przed wyjazdem z Polski wymiany posiadanego starego prawa jazdy na dokument nowego wzoru, co skraca procedurę wymiany na niemieckie. Przy wjeździe do Niemiec samochód należy oznaczyć międzynarodowym symbolem kraju, w którym jest on zarejestrowany. Prawo niemieckie zawiera niezwykle precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. Bußgeldkatalog). W związku z tym podejmowanie przez podróżnego dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i prowadzi na ogół do pogorszenia sytuacji zainteresowanego. Odmowa uiszczenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, a nierzadko z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na zabezpieczenie ewentualnej kary i kosztów postępowania. Stwierdzenie winy i nałożenie kary przez sąd może być przyczyną późniejszych trudności przy próbie ponownego wjazdu do Niemiec. Należy generalnie unikać dokonywania napraw samochodu w miejscach innych niż przeznaczone do tego warsztaty. Przekroczenie dozwolonej prędkości (w ruchu miejskim 50km/godz. ) karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy i punktami karnymi dla kierowcy. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia parkowania samochodów.

Poruszając się w obszarach zurbanizowanych kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W razie kolizji z rowerem lub na przejściu dla pieszych kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia. Obywatele polscy podróżujący samochodem obowiązani są posiadać "zieloną kartę". Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnego wykonywania napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie polisy oraz książeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej) sprzedawanej przez Polski Związek Motorowy.


OPIEKA MEDYCZNA

Turyści ponoszą pełne koszty leczenia. Wskazane jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej. Możliwości wykupienia ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia przez obcokrajowca podczas pobytu w Niemczech są bardzo ograniczone. Polisy najbardziej znanych polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Trzeba się liczyćz obowiązkiem opłacenia gotówką rachunku za leczenie. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 50 euro, cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji)- od 500 euro. Nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie są wymagane szczepienia.


BEZPIECZEŃSTWO

Nie występują szczególne zagrożenia przestępczością pospolitą, poza kradzieżami kieszonkowymi na dworcach kolejowych, lotniskach, podczas imprez masowych itp. Poza sytuacjami wyjątkowymi nie ma w RFN ograniczeń w swobodzie podróżowania po kraju.


PRZEPISY CELNE

Ustawodawstwo niemieckie nie przewiduje żadnych szczególnych restrykcji celnych odbiegających od standardów przyjętych w Unii Europejskiej. Kontrola celna może być prowadzona na całym terytorium państwa. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Wymagane jest zgłoszenie wwozu lub wywozu środków pieniężnych powyżej kwoty 15 000 euro oraz przedmiotów znacznej wartości.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
tel.:617-30-11, nocny:617-30-17; fax:617-35-82
e-mail: germ.emb@zigzag.pl

Wydział Konsularny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel.:621-92-31 do 36; fax:629-05-20

Wydział Wizowy
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel.:621-92-31 do 36; fax:629-48-03

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel.:621-92-31 do 36; fax:629-05-20


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
tel.  (0-049 30) 22313 0 ; fax. (0-049 30) 22313 155
e-mail: info@botschaft-polen.de
adres www: www.botschaft-polen.de www.ambasada-polska.de
Wydział Ekonomiczno-Handlowy: http://www.wirtschaft-polen.de

Wydział Konsularny Ambasady RP:
Richard-Strauss-str. 11. 14193 Berlin-Grunewald
tel.  (0-049 30) 223 13 0 ; fax. (0-049 30) 223 13 212
e-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de
adres www: www.botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Lindenallee 7, 50968 KÖLN
tel.  (0049) 221- 937300  lub 93730200 lub 93730201 centrala
fax.(0049) 221- 34 30 89 lub 385074
e-mail. konsulat.koeln@botschaft-polen.de
http://www.botschaft-polen.de

Wydzieł Ekonomiczno - handlowy
AN DER ALTEBURGER MÜHLE 6, 50968 KÖLN
tel.  (0049) 221- 34990  centrala, tel.  (0049) 221- 349911  lub 12 sekretariat
fax.(0049) 221- 349910
e-mail. info.koeln@wirtschaft-polen.de
http://www.wirtschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstrasse 25; 04105 Leipzig
tel. (0 049 341) centrala 5623300, 5623310; fax. 5623333
e-mail: konsulat.leipzig@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
tel.  (0 049 40) 61187-0 ,  61187-101 ,  61187-140 
fax. (0 049 40) 632 50 30
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München
tel.  (0 049 89) 4186080 , 4709216; fax. 471-318
e-mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de, info.muenchen@wirtschaft-polen.de
www.botschaft-polen.de

Konsulat RP w Norymberdze
Konsul Honorowy: Karl Gerhard Schmidt (niemiecki, angielski)
Lorenzer Platz 29, 90402 Nürnberg
tel.  (0 049911) 2028-198 ; fax. (0049911) 2028-180

Konsulat RP w Stuttgarcie
Konsul Honorowy: Bernd Kobarg
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart
tel.  (0 049711) 782-1140 ; fax. (0-049711) 782-1144