Holandia - Przewodniknazwa Państwa: Holandia
kontynent: Europa
stolica: Amsterdam
powierzchnia: 41 532 km²
ludność:  15 892 237 
język: Holenderski
waluta: Euro
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Całkowicie został zniesiony obowiązek posiadania wizy przez obywateli Polski.
zasilanie: 220 V

INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Holandia leży w północno - zachodniej części Europy nad Morzem Północnym i graniczy z Belgią i Niemcami. Holandia jest najgęściej zaludnionym krajem w Europie. Leży na obszarze ujścia trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Materiały osadowe naniesione przez rzeki utworzyły deltę i dużą płaską nizinę. Połowa kraju znajduje się poniżej poziomu morza, na południu obszar nieznacznie się wznosi na wysokość około 300 m. Linię brzegową w znacznej częśći tworzą piaszczyste plaże.


KLIMAT

Klimat umiarkowany ciepły morski. Średnia temperatura w styczniu wynosi 1,7°C, w lipcu 17°C. Średnia roczna suma opadów osoąga wartść 770 mm. Często występują mgły i wiatry (360 dni wietrznych w roku).


Średnie temperatury Holandii (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-1°-1°13°21°23°23°14°11°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
655550555865788575706865
LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Holendrzy 96%, Turcy 1%, Marokańczycy 1%.
Grupy wyznaniowe: katolicy 34%, protestanci 25%, bezwyznaniowi 37%, muzułmanie 3%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy.


ZEZWOLENIA

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Niderlandach dłużej niż trzy miesiące, powinni złożyć podanie o zezwolenie na pobyt - Vergunning Tot Verblijf (VTV). Zezwoleniena pobyt może być wydane w przypadku, kiedy obywatel polski posiada zezwolenie na pobyt tymczasowy (MVV). O zezwolenie to (MVV) można starać się wyłącznie w Ambasadzie lub Konsulacie Królestwa Niderlandów w Polsce. Obywatel, który złożył podanie o zezwolenie na pobyt tymczasowy, nie może przebywać w Niderlandach podczas załatwiania jego sprawy. Oznacza to, że nie przysługuje mu prawo na pobyt bezwizowy, gdyż zgłosił zamiar pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Osoby zamierzające podjąć pracę muszą posiadać przy wjeździe do tego kraju wizę z prawem do pracy, którą uzyskuje się w urzędzie konsularnym Królestwa Niderlandów w Polsce. Wizy nie można uzyskać na granicy.


PASZPORT

Przy wjeździe ważność paszportu musi przekraczać o trzy miesiące okres zamierzonego pobytu. Podróżując do Niderlandów środkami komunikacji publicznej należy mieć bilet powrotny lub kwotę pieniędzy wystarczającą na jego zakup. Zamiast biletu powrotnego lub pieniędzy na jego zakup można mieć potwierdzone notarialnie oświadczenie osoby, posiadającej obywatelstwo niderlandzkie lub zezwolenie na stały pobyt w Niderlandach, z zapewnieniem, że pokryje ona koszty utrzymania podróżnego w czasie jego pobytu w tym kraju. Gwarancji może udzielić tylko osoba mająca stałą pracę.


ZDOLNOŚCI PŁATNICZE

Podróżny jest zobowiązany posiadać kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów pobytu w zadeklarowanym przez siebie okresie. Istnieje obowiązek posiadania minimum 35 euro na osobę na każdy dzień pobytu. Zamiast pieniędzy można przedstawić wspomniane powyżej oświadczenie.


MELDUNEK

Cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. W ruchu bezwizowym obowiązku tego należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od daty wjazdu do kraju. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi wydaleniem z kraju. Meldowaniem cudzoziemców zajmują się oddziały ds. cudzoziemców policji regionalnej (tzw. Vreemdelingenpolitie). Zgłaszając się na policji należy przedłożyć ważny paszport, podać adres pobytu oraz ewentualnie udzielić, na życzenie urzędnika, informacji o posiadanej kwocie pieniędzy, na podstawie której policja może określić dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w Niderlandach.


PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE

Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Wystarczy posiadać prawo jazdy wydane w Polsce. Przy dłuższych pobytach w Niderlandach, po upływie sześciu miesięcy od daty wpisu do rejestru mieszkańców lokalnej gminy, posługiwanie się polskim prawem jazdy jest niemożliwe. Należy wtedy ubiegać się o niderlandzkie prawo jazdy, co wymaga zdania odpowiedniego egzaminu. Korzystanie z dróg publicznych i autostrad w Niderlandach jest bezpłatne. Maksymalna prędkość na autostradach wynosi 120 km/godz. Przestrzeganie ograniczeń prędkości jest skrupulatnie kontrolowane przez policję. Przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/godz. grozi skonfiskowaniem samochodu, odebraniem prawa jazdy i oddaniem sprawy do sądu. Parkowanie w miastach jest odpłatne w określonych godzinach. Służby kontrolujące opłaty parkingowe są bardzo operatywne. Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych. Ściśle egzekwowane jest natomiast posiadanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Polacy przyjeżdżający samochodami muszą bezwzględnie posiadać tzw. zieloną kartę. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Wykupując polisę należy zadbać o uzyskanie aktualnych adresów odpowiednich agentów ubezpieczeniowych i komisarzy awaryjnych w Niderlandach.


OPEKA MEDYCZNA

System opieki zdrowotnej jest dobrze rozwinięty. Wszystkie usługi lekarskie i pielęgniarskie są w pełni płatne. Zaleca się posiadanie polisy ubezpieczeniowej zapewniającej pokrycie kosztów leczenia w czasie pobytu za granicą. Cena wizyty u lekarza domowego wynosi 20 euro; wizytau specjalisty - 40 euro; dzienny pobyt w szpitalu - 300-450euro (bez operacji, badań oraz zabiegów, za które pacjent płaci oddzielnie). Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie wymaga się szczepień ochronnych.


BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych państwach europejskich. Zdarzają się kradzieże kieszonkowe. Szczególną ostrożność należy zachować w Amsterdamie oraz innych dużych miastach, głównie na dworcach, w czasie podróży środkami komunikacji publicznej, na ulicach oraz w sklepach. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju.


PRZEPISY CELNE

Przewóz rzadkich okazów flory i fauny jest obwarowany ścisłymi ograniczeniami lub zakazami. Ich zakres i warunki określa konwencja waszyngtońska CITES z 3 marca 1973 r., której Polska jest również stroną. Przewożący takie okazy flory i fauny musi bezwzględnie uzyskać certyfikat CITES, wystawiony przez władze kraju, z którego je wywozi. Wwóz i wywóz pieniędzy jest swobodny. Szeroko dostępne są bankomaty.


PRAWO MIEJSCOWE

W Niderlandach całkowicie zabronione jest posiadanie twardych narkotyków (tzw. hard drugs). Za posiadanie od jednej do dwóch tabletek tychże narkotyków grozi kara do czterech lat pozbawienia wolności, a w przypadku stwierdzenia handlu twardymi narkotykami kara pozbawienia wolności od ośmiu do 12 lat. Natomiast dozwolone jest posiadanie tzw. soft drugs (miękkich narkotyków), ale tylko do własnego użytku, tj. od jednej do dwóch tabletek. W przypadku posiadania większej ilości miękkich narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku stwierdzenia handlu miękkimi narkotykami grozi kara pozbawienia wolności do lat czterech.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

Brak placówek.


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ

Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
tel.  (00-31-70) 79-90-100 , 79-90-102; tel. dyżurny:  0031 (0) 650 27 11 67 
fax. (0-70) 7990 137
strona www: www.polamb.nl
e-mail: ambhaga@polamb.nl
e-mail w sprawach dot. kultury: kultura@polamb.nl

Wydział Konsularny
adres i tel. - j.w.
e-mail: konsul@polamb.nl

Konsulat RP w Amsterdamie
Konsul Honorowy: Willem F. Dutilh
De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam
tel:  0031 20 3053850 ; fax: 0031 20 3053852
e-mail: w.f.dutilh@freeler.nl

Konsulat RP w Apeldoorn
Konsul Honorowy: Johannes G. Bax
Sophialaan 46; P.O. Box 4
7300 AA- Apeldoorn
Tel:  (055) 527-47-89 ; Fax: (055) 578-90-53