Bułgaria - Przewodniknazwa Państwa: Bułgaria
kontynent: Europa
stolica: Sofia
powierzchnia: 110,9 tys. km²
ludność: 7 796 694
język: bułgarski
waluta: lewa bułgarska
szczepienia: Brak obowiązkowych szczepień.
wiza: Dla pobytu do 30 dni nie jest wymagana.
 INFORMACJE OGÓLNE


WARUNKI NATURALNE

Bułgaria leży na północnym-wschodzie Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Czarnym. Graniczy z takimi państwami jak: Grecja, Jugosławia, Macedonia, Rumunia i Turcja.Większą część kraju zajmują tereny górskie. Krainy geograficzne B. ułożone są równoleżnikowo. Wymieniając od strony północnej, są to: Równina Naddunajska, wyżyny Łudogorie i Dobrudża, Wyżyna Północnobułgarska, Bałkany (Stara Płanina), obniżenie tektoniczne z kotlinami północnymi, górami Srednej Gory i kotlinami południowymi z Niziną Górnotracką. Największą rzeką Bułgarii jest Dunaj, wpadający do Morza Czarnego. Kraj ten posiada ogromne połacie urodzajnych gleb (w tym 30% czarnoziemów), a 1/3 powierzchni kraju zajmują lasy.


KLIMAT

W Bułgarii panuje klimat kontynentalny z dużymi wahaniami temperatury w ciągu roku. W Sofii, położonej na wysokości około 550 m, średnia temperatura lipca wynosi 21°C, w styczniu zaś spada do -1°C. Roczne opady wynoszą około 65 cm.


Średnie temperatury Bułgarii (w °C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-4°-3°10°15°23°26°25°17°13°-2°


Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
363242608074706250585050


Temperatura wody

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
----151922231918--LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Bułgarzy 85%, Turcy 10%, Romowie 3%, Macedończycy.
Grupy wyznaniowe: prawosławni 88%, muzułmanie 9%, katolicy 1%.WARTO PRZECZYTAĆ PRZED WYJAZDEM


WIZY:

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach do 30 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Zezwoleń na przedłużenie pobytu udzielają obwodowe biura paszportowe MSW.


PASZPORT:

Paszport musi być ważny co najmniej sześć miesięcy dłużej niż deklarowany czas pobytu. W przypadku uzyskania podczas pobytu w Bułgarii nowego paszportu należy anulowany paszport, na podstawie którego nastąpił wjazd, przedstawić wraz z nowym paszportem w lokalnym biurze paszportowym MSW.


ZDOLNOŚCI PŁATNICZE:

Należy udokumentować posiadanie niezbędnych środków finansowych na utrzymanie. Nie wymaga się okazania biletu powrotnego.


MELDUNEK:

Istnieje obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Turyści przejeżdżający tranzytem mogą przebywać przez 24 godziny bez meldunku. W przypadku pobytu w domu prywatnym, hotelu pracowniczym lub studenckim zameldowania dokonuje się w lokalnym urzędzie paszportowym MSW. Meldunek w hotelu zostaje potwierdzony na miejscu.
Na granicy wręczane są karty statystyczne (odbierane przy wyjeździe). Na kartach tych musi być potwierdzone zameldowanie. Brak meldunku jest karany grzywną w wysokości 100 USD. W przypadkach długoterminowego pobytu bez zameldowania grzywna może być kilkakrotnie wyższa.


PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE:

Honorowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Wymagane jest posiadanie "zielonej karty". Władze graniczne dokonują w paszporcie adnotacji nt. samochodu. Zobowiązuje to podróżnego do wyjazdu tym samym pojazdem. Wyjazd innym samochodem traktowany jest jako próba dokonania nielegalnego importu pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi w Bułgarii przepisami samochód jest towarem, który podlega procedurom celnym. W razie kradzieży samochodu nie może automatycznie zostać zamknięta procedura tymczasowej odprawy celnej- w związku z powyższym ostatni właściciel samochodu posiada zobowiązania w stosunku do państwa bułgarskiego. Cudzoziemiec może w takim wypadku opuścić terytorium Bułgarii dopiero po opłaceniu cła. Zalecane jest wykupywanie specjalnych ubezpieczeń od skutków kradzieży. Należy zwrócić uwagę, aby potwierdzenie własności pojazdu przy wjeździe nie zostało odnotowane w paszporcie pasażera.
Nie wolno udostępniać swojego pojazdu obywatelowi bułgarskiemu, jak również nie wolno kierować pojazdem należącym do obywatela bułgarskiego, chyba że posiada się notarialnie poświadczone pełnomocnictwo bułgarskiego właściciela.


UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenia OC są obowiązkowe. Uznawane są polskie polisy ubezpieczeniowe. Na granicy można wykupić ubezpieczenie dodatkowe. Opłata drogowa za wjazd samochodem osobowym wynosi 10 USD. Opłata za przejazd autostradą pobierana jest w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe. Jeśli zostanie stwierdzone, że przejazd został dokonany inną trasą niż ta, za którą wniesiono opłatę, kierowca winien jest wnieść różnicę faktycznie należnej opłaty.


OPIEKA MEDYCZNA:

Nie ma specjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Od 1 grudnia 2001 r. od wszystkich cudzoziemców, w tym turystów tranzytowych, są wymagane ubezpieczenia zdrowotne na okres pobytu w Bułgarii. Państwowa służba zdrowia ma kłopoty z zaopatrzeniem w podstawowe środki medyczne (opatrunki, lekarstwa). Przykładowe ceny usług medycznych dla cudzoziemców: leczenie jednego zęba u stomatologa - ok. 20 USD, wykonanie zastrzyku, założenie opatrunku - 4 USD, pełne badanie lekarskie - 320USD, badanie echograficzne - 20 USD.


PRZEPISY CELNE:

Bezcłowo można wwozić i wywozić artykuły do łącznej wartości 100 USD. Przy wwozie i wywozie waluty w wysokości do 1000 USD i kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklaracje celną, która jest przy wyjeździe traktowana jako dokument potwierdzający źródło pochodzenia waluty lub kosztowności.
Zabroniony jest wwóz towarów w ilościach handlowych, nawet w ramach limitu studolarowego. Od marca 2000 r. zaostrzeniu uległy kary za obrót narkotykami i środkami odurzającymi oraz składnikami do ich produkcji. Za nielegalny wwóz/wywóz takich środków istnieje zagrożenie karą pozbawienia wolności od 10 do 15 lat i grzywną 100-200 tys. lewa (narkotyki), od 3 do 15 lat oraz grzywną 10-100 tys. lewa(środki odurzające) i od 2 do 10 lat oraz grzywną od 15-100 tys. lewa (składniki do produkcji). Posiadanie i wprowadzanie ww. środków do obrotu podlega karze od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności i karze grzywny od 5 do 10 tys. lewa. Nakłanianie do użycia ww. środków podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 30 lat oraz karze grzywny od 300 do 500 tys. lewa.


BEZPIECZEŃSTWO:

Nie należy podróżować nocą, zatrzymywać się na niestrzeżonych parkingach, w przydrożnych barach, motelach itp. W miastach podróżnym poruszającym się samochodami zaleca się jazdę z zablokowanymi od wewnątrz drzwiami. Nie należy pozostawiać samochodu bez dozoru, zwłaszcza jeśli znajduje się w nim bagaż. Nawet wychodząc na krótko, nie należy pozostawiać w pokojach w hotelach, kwaterach prywatnych czy na campingu pieniędzy, kosztowności lub dokumentów.


WYMIANA WALUTY:

Wymieniając walutę należy korzystać wyłącznie z kantorów wymiany, w których nie są pobierane dodatkowe opłaty manipulacyjne - najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie. 1 lipca 1999 r. dokonano denominacji bułgarskiego lewa. Od 1 stycznia 2000 r. w obiegu są jedynie nowe pieniądze: 1 lewa jest równe starym 1000 lewa. Stare pieniądze wyszły całkowicie z obiegu i można je wymienić jedynie w banku.PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE:

Ambasada Republiki Bułgarii Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa
tel.:629-40-71 do 75, 625-71-71; fax:628 22 71
e-mail: office@bgemb.com.pl. polityka@bgemb.com.pl

Wydział Handlowy
tel.:629-41-11, 621-25-35; fax:625-59-89
e-mail: brhbg1@supermedia.pl

Wydział Konsularny
tel.:628 13 40


PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ:

Ambasada RP
ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia
tel.  (003592) 987-26-10 , 987-26-60; fax.(003592) 987-29-39
e-mail: polamba@internet-bg.net

Wydział Konsularny
adres - j.w.; tel/fax. 981-85-45
e-mail: polconsul@internet-bg.net

Konsulat Generalny RP w Warnie
ul. Sławiańska 18, 9000 Warna
tel.  (0-0 359 52) 60-92-12 , 13; (0-0 359 52) fax 60-92-11
e-mail: conplvar@techno-link.com